Algemene voorwaarden

“Onverminderd de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen kan de consument, na de stilzwijgende verlenging van een overeenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen voor de 25ste van de maand van de laatste levering.”
Alle kennisgevingen aangaande opzegging en opschorting kunnen gedaan worden via e-mail naar lucia@whoowine.be of via aangetekend schrijven naar WHOO BV, Lucia Buysschaert, Minervastraat 4, 1930 Zaventem, België.

1.DEFINITIES EN TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop-verkoopovereenkomst gerealiseerd via de website of een ander kanaal met leveringsadres in België, door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met WHOO BV met maatschappelijke zetel in de Minervastraat 4 te B-1930 Zaventem, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer RPR 0453 854 981 met Bankrekeningnummer: KBC-WHOOwine: BE 1008.611.839 , vertegenwoordigd door haar bestuurder Lucia Buysschaert, hierna “WHOOwine”, “Wij” en “Ons” genoemd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige aankopen waartoe de Klant zich verbindt. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsook van alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website, van zodra hij tot een aankoop overgaat.

Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en WHOOwine en voor zover die afwijking schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen dienen slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

WHOOwine behoudt zich het recht voor deze Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. De Klant zal steeds geïnformeerd worden over substantiële wijzigingen. Wanneer de Klant niet akkoord gaat met de vernieuwde Verkoopsvoorwaarden, dient deze zijn Abonnement op te zeggen op de wijze zoals voorzien in artikel 4.

2.OMSCHRIJVING VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN

a) WHOOwine abonnementen

De WHOOwine abonnementen verkocht op deze website omvatten een maandelijks, 2-maandelijks of 3-maandelijks WHOOwine abonnement op een WHOOwine Box die telkens uit drie verschillende wijnen bestaat. De selectie van deze wijnen gebeurt door WHOOwine en kan in geen geval grond zijn voor welke betwisting dan ook. De Klant aanvaardt dat de door WHOOwine aangeboden WHOOwine Boxen “verrassingsboxen” zijn. Bijgevolg kan WHOOwine de Klant tot op het ogenblik van de levering niet informeren over de exacte inhoud van de nog te leveren WHOOwine Box. WHOOwine geeft op haar Website ter illustratie steeds een voorstelling van de WHOOwine Box. De Klant beseft dat de inhoud van de geleverde Box kan afwijken van dit prototype.

Daarnaast geeft de prijs van het wijnabonnement ook toegang tot extra voordelen, die maken echter geen deel uit van de koopovereenkomst van de abonnementsformule en kunnen in geen enkel geval een reden zijn tot betwisting van de overeenkomst met betrekking tot de wijnabonnementen.

b) WHOOwine Box

De WHOOwine Box kan ook individueel op de webshop aangekocht worden zonder verplichting van het afsluiten van een abonnement. De WHOOwine Box bevat telkens drie verschillende wijnen. Welke wijnen in de Box zitten staat duidelijk vermeld op de website van WHOOwine. 

c) Nabestellingen

De klant zal een wijn uit de abonnementsformule kunnen nabestellen met een korting op de initiële prijs in de abonnementsformule. Het kortingspercentage wordt discretionair bepaald door WHOOwine en kan geen aanleiding geven tot welke betwisting dan ook.WHOOwine behoudt zich het recht voor dit

kortingspercentage zonder beperkingen te herzien gedurende de looptijd van het wijnabonnement van de klant en dit zonder dat WHOOwine verplicht is de klant hiervan op welke wijze dan ook op de hoogte te brengen.
De mogelijkheid tot nabestelling geldt zolang het product beschikbaar is.

Klanten die geen abonnement zoals onder a) hebben lopen kunnen ook bestellen via de webshop en betalen een hogere prijs en eventuele verzendkosten. De vaststelling van de hogere prijs, de verzendkosten en de voorwaarden van vrijstelling van deze kost worden discretionair bepaald door WHOOwine en kunnen geen aanleiding geven tot welke betwisting dan ook.

d) Speciale aanbiedingen

Eventuele speciale aanbiedingen uitgaande van WHOOwine kunnen in geen geval de basis vormen voor een betwisting met betrekking tot de abonnementsformule zoals besproken onder art.2, a) of een nabestelling zoals besproken onder art. 2, b). De speciale aanbieding geldt zolang het product beschikbaar is.

WHOOwine wil haar Klanten zo uitgebreid mogelijk informeren over iedere wijn. Daarom zal de klant steeds de nodige informatie over de verschillende geselecteerde wijnen krijgen. De Klant aanvaardt dat WHOOwine de beschrijvingen baseert op gegevens van haar wijnmakers en persoonlijke bevindingen en dus geen absolute garanties kan geven omtrent de juistheid van deze informatie.

3. PRIJZEN

Onze prijzen worden duidelijk vermeld op onze Website. Onze prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro. Prijzen ten aanzien van Consumenten zijn inclusief btw en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten zijn niet altijd inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestel methode.

De Klant is de prijs verschuldigd die WHOOwine in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van een aankoop door WHOOwine worden gecorrigeerd.

WHOOwine kan steeds de toepasselijke prijzen aanpassen. De Klant zal geïnformeerd worden over enige prijsveranderingen. De Klant wordt geacht akkoord te gaan met deze prijswijziging tenzij hij het Abonnement stopzet op de wijze zoals voorzien in artikel 5.

4. HOE EEN AANKOOP AFSLUITEN?

a) Een aankoop komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling. De klant zal dan een betalingsproces doorlopen. De aankoop is pas definitief wanneer de klant een bevestiging ontvangt vanwege WHOOwine dat zijn bestelling geregistreerd werd en het betalingsproces goed werd doorlopen. WHOOwine zal in geen enkel geval overgaan tot levering wanneer geen tijdige betaling ontvangen werd.

b) Bestellingen kunnen ook per mail geplaatst worden via lucia@whoowine.be en zijn slechts geldig na bevestiging door WHOOwine en na ontvangst van de betaling.

Ieder aanbod op onze Website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een bestelling te plaatsen en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van WHOOwine ten aanzien van de Klant. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te verklaren op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd worden.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldig aankoop tot stand doen komen. WHOOwine kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de aankoop te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

Iedere Klant verbindt er zich toe de Wijnpakketten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

5. Duur en beëindiging van het WHOOwine Abonnement

Een Abonnement wordt in principe afgesloten voor onbepaalde duur. Behoudens expliciete opzegging door de klant, via zijn persoonlijke pagina op de website en dit voor de 25ste van de maand van de laatste levering, zal het contract automatisch vernieuwd worden na verloop van 12 maanden, en dit zowel voor het maandelijks, 2-maandelijks of 3-maandelijks abonnement op de WHOOwine Box.

De Klant heeft het recht om zijn Abonnement op elk ogenblik tijdelijk op te schorten of permanent te beëindigen.

Alle kennisgevingen aangaande opzegging en opschorting kunnen gedaan worden via e-mail naar lucia@whoowine.be of via aangetekend schrijven naar WHOO BV, Lucia Buysschaert, Minervastraat 4, 1930 Zaventem, België. De opzeg of opschorting van het Abonnement dient uiterlijk te gebeuren vóór de 25ste van de maand en gaat in vanaf de maand die volgt op de maand waarin de vraag tot opzeg of opschorting gecommuniceerd werd. Wanneer de opzeg of opschorting op of na die datum gebeurt, is WHOOwine gerechtigd om voor de eerstvolgende maand over te gaan tot levering van nog één WHOOwine Box en zal de Klant gehouden zijn om ook voor die maand te betalen.

Bij wijze van uitzondering heeft de Klant die een WHOOwine Abonnement cadeau doet de mogelijkheid om een WHOOwine Abonnement voor bepaalde duur aan te gaan. De specifieke duur is 1 jaar met de keuze voor maandelijkse, 2-maandelijkse of 3-maandelijkse levering.

6. HERROEPINGSRECHT

6.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het eerste Wijnpakket, alsnog afzien van het Abonnement. De Consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht moet hiervoor geen vergoeding betalen, noch een reden opgeven. Wij horen uiteraard wel graag alle feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Indien de Consument zijn herroepingsrecht inroept in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, zal WHOOwine de reeds betaalde abonnementsvergoeding binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen, met uitzondering van de retourkosten.

6.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht?

De Consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen;

– De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht);
– De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);

Bijgevolg kan de Consument geen beroep doen op het herroepingsrecht voor wijnflessen die hij ontkurkt heeft.

6.3 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan WHOOwine meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste Wijnpakket fysiek in bezit neemt.

Het is aan de Consument om te bewijzen dat hij zijn herroepingsrecht kan inroepen.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

  • Datum van order, datum van ontvangst van het Wijnpakket en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de Consument;
  • Handtekening van de Consument.

De kennisgeving van het herroepingsrecht moet per e-mail worden verzonden naar lucia@whoowine.be of per post naar Propaganda NV, Michel Libens, Imperiastraat 16, 1930 Zaventem, België.

 “Om je herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ook gebruik maken van het hieronder vermelde modelformulier. 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) – 

Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, uw e-mailadres in te vullen] : – Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) – Besteld op (*)/Ontvangen op (*) – Naam/Namen consument(en) – Adres consument(en) – Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) – Datum

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

6.4 Hoe een Wijnpakket retourneren bij uitoefening van jouw herroepingsrecht

De Consument moet de WHOOwine Box aan WHOOwine retourneren zodra hij heeft bekendgemaakt dat hij gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na deze bekendmaking. De geleverde Wijnpakketten moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: WHOO BV, Lucia Buysschaert, Minervastraat 4, 1930 Zaventem, België.

De Consument moet de WHOOwine Box retourneren met veilige transportmiddelen om ervoor te zorgen dat het Wijnpakket in goede staat aankomt. De retourzending kan alleen worden gedaan door een erkende vervoerder. We raden u ten zeerste aan om uw retourzending te verzekeren aangezien u verantwoordelijk bent voor de goede zorg van de Wijnpakketten en u aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die aan deze Wijnpakketten wordt veroorzaakt totdat ze in ons magazijn worden ontvangen. We raden u aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting. In ieder geval draagt ​​de Consument alle kosten en risico’s van retour.

Bovendien is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van de WHOOwine Box die voortvloeit uit de behandeling van de Wijnpakketten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Wijnpakketten vast te stellen (bijv. verwijderde of beschadigde etiketten, afgebroken kurk, barsten in de fles, etc.). WHOOwine is gerechtigd om de kosten van een dergelijke waardevermindering aan de Consument aan te rekenen. Dit echter pas nadat WHOOwine de initiële aankoopprijs aan de Consument heeft terugbetaald.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Wijnpakketten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. WHOOwine verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

7. BETALINGSVOORWAADRDEN WHOOwine ABONNEMENT

Iedere Klant die een Abonnement wenst aan te gaan, is gehouden tot een jaarlijkse, maandelijkse, 2-maandelijkse of 3-maandelijkse betaling. 

De betaling gebeurt steeds elektronisch via de aangeboden betalingsmogelijkheden of via overschrijving indien een bestelling via mail gebeurt. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

 

Bij de keuze voor een maandelijks opzegbare formule moet WHOOwine de betaling ontvangen voor de 1ste van iedere maand. Betaling na deze datum wordt als laattijdig beschouwd.
WHOOwine vraagt hiervoor een betalingsmandaat van de klant. De klant verbindt zich er toe een permanente betalingsopdracht te geven aan zijn of haar financiële instelling en, wanneer deze niet gebeurt via onze betalingsprocesverwerker, het bewijs van deze permanente opdracht over te maken aan de WHOOwine. WHOOwine behoudt zich het recht voor om de levering van het pakket op te schorten tot betaling door de klant.

WHOOwine neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van online transacties te garanderen. 

WHOOwine stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. WHOOwine behoudt steeds de eigendom van de bestelde Wijnpakketten tot het ogenblik van de volledige betaling van alle uit het Abonnement verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Wanneer de klant in gebreke blijft over te gaan tot tijdige en volledige betaling gedurende twee maanden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden beschouwd ten laste van de klant. De klant blijft dan betaling verschuldigd van het nog openstaande bedrag van de resterende looptijd van het abonnement vanaf het moment van de eerste wanbetaling die uiteindelijk aanleiding gaf tot ontbinding.

8. 100% TEVREDENHEIDSGARANTIE

WHOOwine verbindt zich ertoe de klant terug te betalen indien deze niet 100% tevreden is met de kwaliteit van de ontvangen wijn. Hiertoe dient de klant WHOOwine via de contactgegevens op de WHOOwine website www.WHOOwine.be, Schriftelijk, telefonisch of per mail te contacteren om deze terugbetaling aan te vragen. Deze garantie is enkel van toepassing indien de fles nog minstens 80 % van zijn oorspronkelijke volume bevat. De klant is verantwoordelijk voor het terugsturen van de producten.

9. LEVERING

a) Adres

Levering zal gebeuren door onze derde dienstverlener op het door de klant bij bestelling meegedeelde adres. De klant verbindt er zich toe om elke wijziging van leveringsadres voor de 25ste van de maand voor de maand van de voorziene levering door te geven aan WHOOwine. De klant is aansprakelijk voor alle schade geleden door WHOOwine in causaal verband met de niet-tijdige melding van het nieuwe leveringsadres.

b) Leveringstermijn abonnementen

I. De WHOOWine abonnementen zullen geleverd worden in de eerste dagen van de maand. De leveringsdatum aangaande de abonnementsformules is louter indicatief en kan WHOOwine derhalve niet verbinden. De klant zal door de pakketleverancier op de hoogte gebracht worden van levering.

II. Nabestellingen worden geleverd binnen een redelijke termijn.

III. Speciale aanbiedingen worden geleverd binnen een redelijke termijn.

WHOOwine draagt het risico voor beschadiging van de WHOOwine Boxen tot op het moment van levering. Het risico van de WHOOwine Boxen gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde WHOOwine Boxen in ontvangst neemt.

10. Klachten

a) WHOOwine verbindt zich ertoe alle klachten die meegedeeld worden aan haar klantendienst zo spoedig mogelijk op te lossen en een adequate oplossing te voorzien. Een klacht indienen kan via mail naar lucia@whoowine.be of telefonisch naar +32 2 725 29 10. We nemen alle klachten ter harte en behandelen je klacht zo snel mogelijk na ontvangst.
b) WHOOwine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die valt onder de verantwoordelijkheid van een derde dienstverlener.
c)  WHOOwine is niet aansprakelijk voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen als deze niet-naleving een gevolg is van overmacht.

“Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op lucia@whoowine.be+32 2 725 29 10 , dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.”

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Consumentenombudsdienst via volgende link: https://consumentenombudsdienst.be/nl 

11. OVERMACHT

Indien WHOOwinedoor een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is WHOOwine niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. WHOOwine is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de WHOOwine Box en alle andere WHOOwine producten en handelsnamen blijven behouden bij WHOOwine. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van de WHOOwine Box zelf.

13. VERBINTENIS GEEN ALCOHOL VERKOOP MINDERJARIGEN

WHOOwine verbindt zich ertoe geen alcohol te verkopen aan minderjarigen overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving. Ze kan echter niet aansprakelijk gesteld worden in geval van (poging tot) misleiding of omzeiling van deze regelgeving door haar klanten en zal evenmin aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele gevolgen verbonden aan deze (poging tot) misleiding of omzeiling.

14. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en leveren van de bestelde Wijnpakketten en het opstellen van de facturen. Zonder de noodzakelijke persoonsgegevens kunnen wij een aankoop niet aanvaarden. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.

De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met onze Privacyverklaring zoals vermeld op de Website.

15. BINDING

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik verklaar de algemene voorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die niet door middel van een minnelijke schikking kunnen worden opgelost, worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Brussel.

Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Scroll naar boven