Wedstrijdreglement

WHOO! Win een wijnpakket voor je beste vriend!

1. omschrijving van de wedstrijd

WHOOwine, met maatschappelijke zetel in de Minervastraat 4 in 1930 Zaventem, organiseert een wedstrijd via de WHOOwine website. De wedstrijd bestaat erin om zowel de wedstrijdvraag te beantwoorden.  WHOOwine zal toezien op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op een juiste toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen. Tegen haar beslissing is geen verhaal mogelijk.

2. tijdsschema

De wedstrijd loopt van tot en met 28/02/2024 en de bekendmaking van de winnaar volgt op 29/02/2024. WHOOwine behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, uit te breiden, in te korten of in te trekken, zonder gehouden te zijn tot enige redengeving of verbintenis.

3. inzendingen

WHOOwine is niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen en vertragingen in het internetverkeer, die verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk- spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Niet-voorziene geschillen worden behandeld door de jury van de wedstrijd, van wie de uitspraak bindend is. De jury is samengesteld uit personeelsleden van WHOOwine. Alleen natuurlijke personen ouder dan 18 jaar kunnen deelnemen. Elke persoon kan slechts één keer deelnemen. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis. 

4. persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer persoonsgegevens door aan de organisator, WHOOwine.

Door zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken geeft de deelnemer aan WHOOwine de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor onder meer volgende doelstellingen: deelnemers op de hoogte houden van de kalender en activiteiten van WHOOwine en, in het bijzonder, van het verloop van de wedstrijd en identificatie van de winnaar, aanbieden van diensten of beheer van bestanden. WHOOwine kan de doorgegeven persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden.

WHOOwine handelt hierbij steeds volledig in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden door WHOOwine niet doorgegeven aan derden.

De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam en e-mailadres van de deelnemer en mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden. De deelnemer kan zich te allen tijde, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden en/of zijn/haar toestemming terug intrekken via e-mail (lucia@whoowine.be).

Iedere deelnemer beschikt daarnaast over een recht op inzage, een recht op correctie en een recht op gegevenswissing. Deze rechten kunnen worden ingewilligd op eenvoudig schriftelijk verzoek (via e-mail of per brief, cf. supra).

De deelnemer die de gedeeltelijke of integrale verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn/haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de deelnemerslijst kan worden opgenomen.

Meer info over het privacybeleid vindt u op whoowine.be/privacybeleid.

5. beoordeling

Voor een geldige deelname moeten alle stappen uit de wedstrijdopgave vervuld zijn. Na afloop van de wedstrijdperiode bekijkt een jury de ingestuurde antwoorden en bepaalt één winnaar. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

6. prijzenpot

De winnaar ontvangt 1 wijnpakket geleverd bij de gelukkige beste vriend van de winnaar.

WHOOwine kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de prijzen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar, noch uitbetaalbaar in geld, noch uitbreidbaar, noch aanpasbaar en mogen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden. De prijzen worden niet vervangen ingeval van verlies of verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum.

7. prijsuitreiking

Na afloop van de wedstrijd wordt de winnaar via e-mail persoonlijk gecontacteerd en wordt zijn of haar postadres opgevraagd om de prijs te versturen. Als de winnaar niet reageert binnen 1 week na de kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisatoren.

8. instemming met het huidige reglement

Elke deelnemer wordt geacht de deelnemingsvoorwaarden te kennen en alle artikels van dit reglement onvoorwaardelijk te aanvaarden. De organisator kan het wedstrijdreglement wijzigen door hiervan melding te maken op de website indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd dit vereisen.

9. aansprakelijkheid

WHOOwine, of elke andere tussenkomende natuurlijke of rechtspersoon, kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ingeval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden worden gewijzigd, of indien de gewonnen prijs niet, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd zou kunnen worden.

WHOOwine behoudt zich het recht voor deze wedstrijd, het verloop of de prijs te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen.

WHOOwine kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd of de prijs zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

WHOOwine kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Aldus sluit WHOOwine onder andere haar aansprakelijkheid uit voor technische onderbrekingen en vertragingen in het internetverkeer, die verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben en voor druk-, spel-, of andere fouten.

10. geschillenregeling

Ingeval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of ingeval van betwisting, kan WHOOwine elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. De beslissingen van WHOOwine zijn soeverein en zonder verhaal.

De eventuele nietigheid van een bepaling van het huidige reglement zal de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten.

De titels van de artikels van dit reglement hebben als enig doel de leesbaarheid van het reglement te vergemakkelijken. Ingeval van moeilijkheden inzake de interpretatie van de titels en clausules, zullen de titels niet bepalend zijn voor de inhoud van de clausules van dit reglement.

Deze wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Scroll naar boven